Privaatsustingimused

Ortopeediline osteopaatia on kaasaegne manuaalteraapia ravivorm, mis keskendub inimese luustiku, lihaste ning liigeste probleemide kiirele, efektiivsele ning tulemuslikule ravile.

MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.  

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Ortopeediline Osteopaatia (edaspidi Ortost OÜ) töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Ortost OÜ füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad (k.a Facebook, Instagram ja teised sarnased sotsiaalmeediaplatvormid) või muud isikud, kes Ortost OÜ poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.


Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Ortost OÜ.

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Kui pöördute Ortost OÜ poole teenuse saamiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;

 • sünniaeg;

 • kontaktandmed (e-post, telefoninumber);

Ortost OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Ortost OÜ töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:​

 • kliendiga suhtlemine broneeringute tegemiseks;

 • kliendi päringutele ja kirjadele vastamine;

 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine ja uudiskirjade saatmine, kui klient on selleks nõusoleku andnud ja esitanud oma kontaktandmed;

 • kliendi tagasiside kogumine, kui klient on selleks oma nõusoleku andnud;

 • kliendile teabe saatmine kliendi broneeritud aja kohta, sealhulgas teabe saatmine asukoha, teenuse tingimuste jm teenuse tarbimiseks olulise info edastamiseks; 

 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;

 • muu Ortost OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Ortost OÜ õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

ORTOST OÜ VEEBILEHED

Ortost OÜ edastab klientidele veebilehe kaudu tegevusega seotud informatsiooni s.h. teenuste tarbimiseks olulist informatsiooni.

Ortost OÜ veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;

 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);

 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel meile edastate.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA 

Ortost OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Ortost OÜ omab Teie kohta isikuandmeid ja Teil on õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Ortost OÜ Teie kohta töötleb;

 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Ortost OÜle vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Ortost OÜ kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;

 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Ortost OÜ piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Ortost OÜ ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;

 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;

 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Ortost OÜle elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus;

 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Ortost OÜ õigustatud huvid või Ortost OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust kodulehel toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

MUUD SÄTTED

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Ortopeediline Osteopaatia

Kliendile

Ortost OÜ